موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز

موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: فرشید میرابی                                                                                                    Photo: Farshid Mirabi

آدرس کوتاه :