موافقت قطعی با ایجاد یک‌رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز

موافقت قطعی با ایجاد یک‌رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز


موافقت قطعی با ایجاد یک‌رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز

در جلسه شورای گسترش آموزشی عالی با ایجاد رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی(مدیریت جزا و کنترل‌های قضایی) مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز، موافقت شد.

در متن نامه دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است:

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 96/12/20 خود با ایجاد رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (مدیریت جزا و کنترل‌های قضایی) در مقطع کارشناسی ارشد در آن دانشگاه موافقت قطعی به عمل آورد.

پذیرش دانشجو در دوره یادشده منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و تأمین اعتبارات است.

آدرس کوتاه :