مدیر نظارت، ارزیابی و کیفیت دانشگاه منصوب شد

مدیر نظارت، ارزیابی و کیفیت دانشگاه منصوب شد


مدیر نظارت، ارزیابی و کیفیت دانشگاه منصوب شد

در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حمید فرهادی راد عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی به مدت دو سال به سمت مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این دانشگاه، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این حکم آمده است:

به استناد آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 1396/02/10 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، منصوب می‌گردید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اهداف مورداشاره در ماده 2 و وظایف و اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده 4 و اجرای دقیق سایر مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر در انجام نیکو و شایسته وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

آدرس کوتاه :