قابل توجه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی

قابل توجه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی


قابل توجه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی

در راستای اجرای بخشنامه شماره 18524/130 مورخ 17/11/96 رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر شناسایی، ساماندهی و برنامه ریزی مناسب برای حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) مقتضی است دانشجویان تحت پوشش نهادهای یادشده مدارک و مستندات مربوط را حداکثر تا پایان اسفند ماه 96 به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تحویل دهند .

آدرس کوتاه :