نمایشگر دسته ای مطالب

فراخوان کاندیداتوری الکترونیکی انجمن‌های ورزشی

فراخوان کاندیداتوری الکترونیکی انجمن‌های ورزشی

 

فراخوان کاندیداتوری الکترونیکی انجمن‌های ورزشی (خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها) از سوی مدیریت تربیت بدنی معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد.

تاریخ کاندیداتوری: 97/9/10 تا 97/9/15

برای کاندیدا شدن به سامانه‌ی الکترونیکی http://farhangi.scu.ac.ir مراجعه کنید.