سه انتصاب جدید در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

سه انتصاب جدید در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز


سه انتصاب جدید در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

در حکمی از سوی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، رامین کیانی قلعه سردی دانشجوی دانشکده علوم این دانشگاه به مدت یک سال به عنوان عضو اصلی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد شماره 4501/07/03/97 مورخ 97/1/29 معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به استناد بند 6 و تبصره 4 ماده 4  آیین نامه نشریات دانشجویی، به موجب این حکم از تاریخ 97/1/15 به مدت یک سال به عنوان «عضو اصلی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی» منصوب می­ گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری دیگر اعضای کمیته در انجام نیکوی این مهم، موفق و مؤید باشید.

در حکمی دیگر از سوی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، وحید آقایی دانشجوی دانشکده مهندسی این دانشگاه نیز به مدت یک سال به عنوان عضو علل البدل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد شماره 4501/07/03/97 مورخ 97/1/29 معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به استناد بند 6 و تبصره 4 ماده 4  آیین نامه نشریات دانشجویی، به موجب این حکم از تاریخ 97/1/15 به مدت یک سال به عنوان «عضو علی البدل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی» منصوب می­گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری دیگر اعضای کمیته در انجام نیکوی این مهم، موفق و مؤید باشید.

همچنین دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، نیما بدری پور دانشجوی دانشکده دامپزشکی این دانشگاه را نیز به مدت یک سال دیگر به عنوان عضو اصلی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، ابقاء کرد.

در متن این حکم آمد است:

 بنا به پیشنهاد شماره 4501/07/03/97 مورخ 97/1/29 معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به استناد بند 6 و تبصره 4 ماده 4  آیین­ نامه نشریات دانشجویی، به موجب این حکم از تاریخ 97/1/15 به مدت یک سال به عنوان « عضو اصلی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی » ابقاء می­ گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری صمیمانه اعضای کمیته مذکور در انجام نیکوی امور محوله، موفق و مؤید باشید.

 

 

آدرس کوتاه :