روز بدون خودرو در دانشگاه شهید چمران اهواز

روز بدون خودرو در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

روز بدون خودرو در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                         Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :