دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

شناسه : 1980081

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی - 1 اسفند

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی- 1 اسفند 1397

آدرس کوتاه :