دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیو سیستم و مکانیزاسیون ایران

شناسه : 3596068

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیو سیستم و مکانیزاسیون ایراندوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیو سیستم و مکانیزاسیون ایران - 16-18 بهمن 1398

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیو سیستم و مکانیزاسیون ایران

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.