حضور دانشگاهیان شهید چمران اهواز در راهپیمایی روز قدس

حضور دانشگاهیان شهید چمران اهواز در راهپیمایی روز قدس


//گزارش تصویری //

حضور دانشگاهیان شهید چمران اهواز در راهپیمایی روز قدسعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                      Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :