تعداد مجاز امانت کتاب های دانشجویان مقاطع مختلف و اعضای هیات علمی دانشگاه افزایش یافت

تعداد مجاز امانت کتاب های دانشجویان مقاطع مختلف و اعضای هیات علمی دانشگاه افزایش یافت


تعداد مجاز امانت کتاب های دانشجویان مقاطع مختلف و اعضای هیات علمی دانشگاه افزایش یافت
با توجه به پی‌گیری‌های به عمل آمده و نیاز دانشجویان، تعداد مجاز امانت کتاب‌های دانشجویان مقاطع مختلف و اعضای هیأت به شرح زیر افزایش یافت.آدرس کوتاه :