تشکیل جلسه هیات نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی خوزستان

تشکیل جلسه هیات نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی خوزستان


تشکیل جلسه هیات نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی خوزستان

 

دومین جلسه هیات نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دومین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با حضور رئیس، اعضای هیأت نظارت و اعضای کارگروه‌ها در محل حوزه ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید.

در این جلسه از همکاری اعضای دوره قبلی هیأت و نیز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان در اجرای موفق بازدیدهای دوره‌ای مرحله اول تشکر و قدردانی به عمل آمد. همچنین در این جلسه مصوب شد کلیه موسسات آموزش عالی استان (شامل دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و غیرانتفاعی) نسبت به تکمیل فرم‌های الف ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند.

همچنین مقرر شد برنامه بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان از سوی کارگروه تخصصی تنظیم و به منظور اجرایی شدن به دبیرخانه هیأت ارسال گردد.

این نشست با هدف برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آتی هیات نظارت در راستای چارچوب‌ها و شاخص‌های تعیین شده دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بررسی اقدامات انجام شده برگزار شد.

هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی وظیفه بازدید از دانشگاه‌های استان اعم از دولتی، دانشگاه‌های دولتی وابسته به دستگاه‌ها، پیام نور، آزاد و غیر انتفاعی و علمی-کاربردی را دارند و درجریان هر بازدید، کلیه مسائل و موضوعات دانشگاه‌ها در زمینه آموزشی، پژوهشی، مالی و اداری و دانشجویی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج و گزارش بازدیدها به هیئت نظارت مرکزی مستقر در وزارت علوم ارسال می‌گردد.

آدرس کوتاه :