برگزاری کارگاه های آموزشی در کتابخانه مرکزی دانشگاه

برگزاری کارگاه های آموزشی در کتابخانه مرکزی دانشگاه


برگزاری کارگاه های آموزشی در کتابخانه مرکزی دانشگاه

به منظور برنامه‌ریزی برای برگزاری بهتر کارگاه‌های آموزشی در ترم آینده، از اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درخواست می شود عناوین کارگاه‌های مورد نظر خود را به این کتابخانه، ارسال نمایند.

 آن‌دسته از اعضاء محترم هیأت علمی نیز که به عنوان مدرس تمایل به برگزاری کارگاه آموزشی دارند نیز می توانند عنوان و سرفصل‌های کارگاه خود رابه مدیریت کتابخانه مرکزی ارسال نمایند.

آدرس کوتاه :