برگزاری نشست هم اندیشی راهکارهای توسعه علوم و فناوری شناختی در دانشگاه

برگزاری نشست هم اندیشی راهکارهای توسعه علوم و فناوری شناختی در دانشگاه


//گزارش تصویری //

برگزاری نشست هم اندیشی راهکارهای توسعه علوم و فناوری شناختی در دانشگاهآدرس کوتاه :