برگزاری میزگرد تدریس، تجربه و تعهد در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری میزگرد تدریس، تجربه و تعهد در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

برگزاری میزگرد تدریس، تجربه و تعهد در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :