نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه ماراتن برنامه نویسی موبایل کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری مسابقه ماراتن برنامه نویسی موبایل کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh