برگزاری دو کارگاه بین‌المللی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی////

برگزاری دو کارگاه بین‌المللی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی////


برگزاری دو کارگاه بین‌المللی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی////


از سوی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز دو کارگاه آموزشی توسط استادان دانشگاه‌های بصره و کوفه در این دانشکده، برگزار می‌شود.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاه آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبانان در قرن بیست و یکم با تحلیل نکات چهارگانه قوت و ضعف و فرصت و تهدید، یک‌شنبه 23  اردیبهشت‌ماه ساعت هشت تا 12 با سخنرانی دکتر رزاق عبدالامیر مهدی الطیار دانشیار و دکتر تغرید عبدفلحی حسین الخالدی استادیار دانشگاه کوفه  همراه خواهد بود.

همچنین کارگاه آموزشی بحران هویت در ادبیات معاصر، با توجه به رویکردهای ادبیات تطبیقی دوشنبه 24 اردیبهشت‌ماه ساعت هشت تا 12 به سخنرانی دکتر علی مجید داود البدیری دانشیار دانشگاه بصره برگزار می‌شود.

این دو کارگاه آموزشی در سالن غدیر دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :