برگزاری جشنواره ایدهای برتر دانش آموزی (ایتاپ) در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری جشنواره ایدهای برتر دانش آموزی (ایتاپ) در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

برگزاری جشنواره ایدهای برتر دانش آموزی (ایتاپ) در دانشگاه شهید چمران اهوازعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :