برگزاری جشنواره ایدهای برتر دانش آموزی (ایتاپ) در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری جشنواره ایدهای برتر دانش آموزی (ایتاپ) در دانشگاه شهید چمران اهواز


برگزاری جشنواره ایدهای برتر دانش آموزی (ایتاپ) در دانشگاه شهید چمران اهوازعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :