برگزاری المپیاد علمی دانشجویی منطقه 10 کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری المپیاد علمی دانشجویی منطقه 10 کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

برگزاری المپیاد علمی دانشجویی منطقه 10 کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس کوتاه :