برگزاری آزمون سراسری سال 97 در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری آزمون سراسری سال 97 در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

برگزاری آزمون سراسری سال 97 در دانشگاه شهید چمران اهوازعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                         Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :