برنامه‌های ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

برنامه‌های ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز


برنامه‌های ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

با توجه به شروع نیمسال دوم تحصیلی 97-96 و فعال بودن برنامه‌های ورزشی در بخش خواهران و برادران، برنامه‌های ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اعلام شد.
آدرس کوتاه :