بازدید هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان از مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی اهواز

بازدید هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان از مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی اهواز


بازدید هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان از مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی اهواز 

اعضای هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در شهر اهواز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز در این بازدید محیط‌های دانشجویی، آموزشی، پژوهشی، پرونده‌های دانشجویان و استادان مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی موردبررسی قرار گرفت.

این بازدیدها از سوی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان که مرکز آن در دانشگاه شهید چمران اهواز است، به منظور انجام نظارت‌های لازم بر تمامی واحدهای آموزش عالی انجام می‌شود.

این بازدید با حضور دکتر فتحی عماد آبادی عضو  کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، مجتبی پورحمزه کارشناس هیئت نظارت استان و نماینده علمی کاربردی جهاد، انجام شد.

نتایج این بازدید بعد از طرح در جلسه کارگروه تخصصی، جهت اخذ تصمیم نهایی در جلسه آتی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ارائه می‌شود.

آدرس کوتاه :