بازدید هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی عالی استان از واحدهای آموزشی

بازدید هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی عالی استان از واحدهای آموزشی


بازدید هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی عالی استان از واحدهای آموزشی

 گروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از بخش‌های مختلف برخی واحدهای آموزشی و علمی، بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، بازدید از مراکز آموزش عالی، علمی کاربردی بهزیستی، تأمین اجتماعی و خانه کارگر اهواز ازجمله برنامه‌هایی است که انجام شد.

همچنین گروه اعزامی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از مراکز آموزش عالی علمی کاربردی دادگستری و مرکز علمی کاربردی شرکت ملی حفاری ایران در شهر اهواز نیز بازدید به عمل آورد.

بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی، دانشجویان و استادان مرکز آموزش عالی دانشکده صنعت نفت اهواز، فولاد اکسین و علمی کاربردی شرکت فولاد خوزستان در این شهر از دیگر برنامه‌های انجام‌شده از سوی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان است.

نتایج این بازدید بعد از طرح در جلسه کارگروه تخصصی، برای اخذ تصمیم نهایی در جلسه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، ارائه می‌شود.

آدرس کوتاه :