بازدید رییس کنفدراسیون کشتی آسیا از دانشگاه شهید چمران اهواز

بازدید رییس کنفدراسیون کشتی آسیا از دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

بازدید رییس کنفدراسیون کشتی آسیا از دانشگاه شهید چمران اهوازعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :