بازدید اعضای هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان از مراکز آموزشی

بازدید اعضای هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان از مراکز آموزشی


بازدید اعضای هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان از مراکز آموزشی

اعضاء و کارشناسان هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز، از مراکز آموزشی عالی استان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این بازدید محیط‌های دانشجویی، آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری اهواز، مرکز علمی کاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال اهواز، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی امور مالیاتی و علمی کاربردی امور صنفی اهواز، مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی و مرکز علمی کاربردی خانه کارگر در شهر اهواز بازدید و موردبررسی قرار گرفت.

نتایج این بازدید پس از طرح در جلسه کارگروه تخصصی، برای اخذ تصمیم نهایی در جلسه آینده هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ارائه می‌شود.

 

آدرس کوتاه :