بازدید استاندار خوزستان از دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

بازدید استاندار خوزستان از دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری//

بازدید استاندار خوزستان از دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهوازآدرس کوتاه :