آیین گرامی داشت سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد در دانشگاه

آیین گرامی داشت سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد در دانشگاه


//گزارش تصویری //

آیین گرامی داشت سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد در دانشگاه
عکس: حسین بدخشان                                                                                                             Photo: Hosein Badakhshanآدرس کوتاه :