آیین گرامی داشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید در دانشگاه

آیین گرامی داشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید در دانشگاه


//گزارش تصویری //

آیین گرامی داشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید در دانشگاهعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :