آیین پایانی جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین پایانی جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری 1//

آیین پایانی جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: حسین بداخشان                                                                                                          Photo: Hosein Badakhshan

آدرس کوتاه :