آیین معارفه و تکریم رئیس دانشکده علوم زمین برگزار شد

آیین معارفه و تکریم رئیس دانشکده علوم زمین برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :