آیین معارفه و تکریم رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

آیین معارفه و تکریم رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :