آیین تجلیل از مدرسان و دانشجویان برتر کارگاه های دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه همزمان با گرامیداشت سوم خرداد

آیین تجلیل از مدرسان و دانشجویان برتر کارگاه های دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه همزمان با گرامیداشت سوم خرداد


//گزارش تصویری //

آیین تجلیل از مدرسان و دانشجویان برتر کارگاه های دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه همزمان با گرامیداشت سوم خرداد

عکس: حسین بدخشان                                                                                                               Photo: Hosein Badakhshan


آدرس کوتاه :