آیین تجلیل از دانشجویان استعدادهای درخشان

آیین تجلیل از دانشجویان استعدادهای درخشان


آیین تجلیل از دانشجویان استعدادهای درخشان

سومین آیین تجلیل از دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دانشگاه شهید چمران ، روز چهار شنبه ، 19 اردیبهشت ماه ساعت 9:30 در سالن شهید مطهری دانشکده علوم برگزار خواهد شد .

آدرس کوتاه :