آیین آغازین جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین آغازین جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری 2//

آیین آغازین جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: حسین بداخشان                                                                                                            Photo: Hosein Badakhshan

آدرس کوتاه :