آیین آغازین جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین آغازین جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری 1//

آیین آغازین جشنواره حرکت در دانشگاه شهید چمران اهوازعکس: حسین بداخشان                                                                                                        Photo: Hosein Badakhshan

آدرس کوتاه :