آیین اختتامیه هفته مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین اختتامیه هفته مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری//

آیین اختتامیه هفته مدیریت سبز در دانشگاه شهید چمران اهوازعکس: حسین بداخشان                                                                                                             Photo: Hosein Badakhshan

آدرس کوتاه :