آیین اختتامیه‌ی پنجمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

آیین اختتامیه‌ی پنجمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

آیین اختتامیه‌ی پنجمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                           Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :