انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده هنر دانشگاه چارلز کشور چک

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده هنر دانشگاه چارلز کشور چک


//گزارش تصویری //

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده هنر دانشگاه چارلز کشور چکعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                           Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :