انتخاب کارگروه های تخصصی برنامه ریزی وگسترش آموزش

شناسه : 2266203

انتخاب کارگروه های تخصصی برنامه ریزی وگسترش آموزش

همکاران ارجمند ،اعضای محترم هیات علمی واجد شرایط رای دادن برای انتخاب کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی از 13 لغایت 15 بهمن ماه با شماره ملی و تاریخ تولد خود وارد سامانه آموزش عالی به آدرس http://hes.msrt.ir شده و حداکثر 15 تن از نامزدهای معرفی شده رای دهند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.