نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب کارگروه های تخصصی برنامه ریزی وگسترش آموزش

انتخاب کارگروه های تخصصی برنامه ریزی وگسترش آموزش

همکاران ارجمند ،اعضای محترم هیات علمی واجد شرایط رای دادن برای انتخاب کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی از 13 لغایت 15 بهمن ماه با شماره ملی و تاریخ تولد خود وارد سامانه آموزش عالی به آدرس http://hes.msrt.ir شده و حداکثر 15 تن از نامزدهای معرفی شده رای دهند.