اقامه نماز وحدت دانشجویان و استادان دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت روز استکبار ستیزی 13 آبان ماه

شناسه : 1901243

اقامه نماز وحدت دانشجویان و استادان دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت روز استکبار ستیزی 13 آبان ماه

آدرس کوتاه :