افتتاحیه ی نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری استان

افتتاحیه ی نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری استان