افتتاحیه ی نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری استان

شناسه : 2028596

افتتاحیه ی نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :