استادانی که امسال از میان ما رفتند...

استادانی که امسال از میان ما رفتند...


یادداشتی به قلم دکتر دادخواه؛

استادانی که امسال از میان ما رفتند...


دکتر حسن دادخواه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی با عنوان استادانی که امسال از میان ما رفتند، یاد این اعضای هیات علمی دانشگاه را گرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز در متن این یادداشت آمده است؛
در سال ۱۳۹۶ پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از میان ما رفتند و به جهان باقی رهسپار شدند.
اینجانب در دو نوشته کوتاه، نام کارکنان و استادان متوفا در دوسال گذسته و نام استادان متوفا در همه سال های گذشته را یادآوری نمودم و در این نوشته یادی می کنم از شادروانان دکتر سردار شهابی، دکتر تقی وحیدیان کامیار، دکتر یداله دلاویز، دکتر علی عمیدی و دکتر صادق رضایی که در سال ۹۶ درگذشتند و دعوت حق را لبیک گفتند.
زنده یاد دکتر سردار شهابی، از زمان استخدام در دانشگاه تا مرحله بازنشستگی، در اهواز ساکن بودند. زنده یاد دکتر علی عمیدی، پس از انقلاب به دانشگاهی در تهران منتقل شده بودند. زنده یاد دکتر تقی وحیدیان پس از سال ها خدمت در دانشگاه شهید چمران اهواز به دانشگاه محل تولد خود منتقل  شده بودند. زنده یاد دکتر یداله دلاویز به بیرون از کشور رفته بودند و زنده یاد صادق رضایی نیز در سال های اخیر به یکی از دانشگاه های تهران منتقل شده بودند.
گر چه همکاران نامبرده شده، به لحاظ سنی و شرایط زمانی، مربوط به ادوار متفاوت بودند و چه بسا خاستگاه و سلوک و رفتارهای ویژه خویش داشته اند ولی با همه تفاوت و رنگارنگی، دارای خصلت های مشترکی بودند.
 نگارنده با سه نفر از یاد شدگان از نزدیک آشنا بودم و دو نفر دیکر را بواسطه همکاران دیگر شناختم و شباهت ها و نقاط مشترک میان ان پنچ نفر را اینگونه دریافتم:
۱_ مهربانی و دوستی و محبت ورزی به دیگران.
۲_کوشیدن و تحمل زحمت برای خدمت به دیکران.
۳_جدیت علمی و علاقمندی به آموختن.
۴_ پایداری و مقاومت در برابر مشکلات.
۵_ متجلی بودن انسانیت و الگوی رفتاری متعالی در شخصیت انان.
بیان این ویژگی ها از ان رو سودمند و ضروری است که نسل جوان هیئت علمی بتوانند حتا در شرایطی متفاوت با شرایط همکاران درگذشتگان، از خصایل نیک انان بهره گیرند.
 ان شاءاله
آدرس کوتاه :