اختلال در شبکه دانشگاه

اختلال در شبکه دانشگاه


اختلال در شبکه دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم دانشگاهی می رساند بعلت پاره ای تغییرات در شبکه دانشگاه تا 24 ساعت آینده در شبکه و سامانه ها اختلال خواهیم داشت . 
آدرس کوتاه :