اتصال مجدد

شناسه : 1910414

اتصال مجدد

با اتمام اتصال تابلو برق های جدید مرکز فناوری اطلاعات، اینترنت و سامانه های دانشگاه مجددا متصل گردیدند.

آدرس کوتاه :