فرم درخواست ملاقات

دانشگاه شهید چمران اهواز

حوزه‌ی ریاست

کاربرگ درخواست وقت ملاقات مردمی

در اجرای بخش‌نامه‌ی شماره‌ی 2141/82639 مورخ 5/7/1396 هیئت وزیران، بند (8-3) نظام‌نامه‌ی مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت) و ماده‌ی 23 حقوق شهروندی و با توجه به بخش‌نامه‌ی شماره‌ی 9691/1/44 مورخ 4/5/1399 استاندار محترم خوزستان مبنی ثبت اطلاعات افراد دیدارکننده با مدیران در قالب ملاقات‌های مردمی روزهای دوشنبه، از متقاضان دیدار با رئیس محترم دانشگاه درخواست می‌شود به منظور تعیین وقت، فرم مقابل را  تکمیل کنند : 

 

فرم درخواست ملاقات

Text to Identify