اسامی روزهای هفته پژوهش

روز و تاریخ

موضوع

محل

ساعت

شنبه

24/9/97

زنگ پژوهش و فناوری

روز دانشگاه با درهای باز

نشست های سمینارهای علمی و نیازشناسی

هنرستان دخترانه دارالفنون ( فرهنگ شهر، خیابان امنیت)

واحدهای مختلف دانشگاهی

دانشکده های دانشگاه

9:00

16-8

16-8

یکشنبه

25/9/97

نشست های سمینارهای علمی و نیازشناسی

رونمایی از ماموریت های پژوهش و فناوری  دانشگاه

دانشکده­های دانشگاه

کتابخانه مرکزی دانشگاه

16-8

12-10

دو شنبه

26/9/97

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران  برتر دانشگاه

نشست های سمینارهای علمی و نیازشناسی

سالن شهید مطهری دانشکده علوم

دانشکده­های دانشگاه

12-9:30

16 - 13

سه شنبه

27/9/97

نشست های سمینارهای علمی و نیازشناسی

دانشکده­های دانشگاه

16-8

چهارشنبه

28/9/97

تور رسانه­ای

برای معرفی مراکز و امکانات تحقیقاتی به اصحاب رسانه

نشست های سمینارهای علمی و نیازشناسی

ملاقات عمومی معاون پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی با پژوهشگران دانشگاه

موزه، کتابخانه، انتشارات، آزمایشگاه مرکزی، دانشکده های دامپزشکی، علوم، مهندسی، زمین شناسی، علوم آب، ادبیات و ...

دانشکده­های دانشگاه

حوزه معاونت پژوهشی

12-10

 

16-8

16-14