دانشگاه شهید چمران اهواز، که از سوی وزارت علوم بعنوان دانشگاه معین در پژوهشهای مرتبط با سیلاب تعیین شده است، در نظر دارد با جمع آوری ایده ها، پیشنهادات و طرح های صاحب نظران، متخصصان و سایر مردم عزیز، و جمع بندی و تحلیل اطلاعات و گزارشهای بدست آمده از سیلاب اخیر و بررسی علمی مشکلات ناشی از آن، برای وقایع مشابه چاره اندیشی نموده و در جهت پیشگیری و جبران خسارتهای مادی و معنوی این حادثه طبیعی و حوادث مشابه قدم بردارد. طرح های جامع ارئه شده در این سایت در صورت عملیاتی شدن با همکاری شخص یا سازمان ارائه دهنده اجرا خواهد شد.

طرح ها وپیشنهادها