تورمجازی دانشگاه شهید چمران

تورمجازی دانشگاه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تور مجازی دانشکده علوم دانلود (16,358.9k)
تورمجازی موزه 2 دانلود (7,044.0k)
تورمجازی موزه 1 دانلود (8,467.3k)
تورمجازی دانشکده علوم ورزشی دانلود (12,266.8k)
تورمجازی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانلود (12,031.0k)
تورمجازی دانشکده علوم زمین دانلود (5,925.3k)
تورمجازی دانشکده علوم ریاضی دانلود (10,966.3k)
تورمجازی دانشکده علوم آب دانلود (10,488.7k)
تورمجازی دانشکده مهندسی دانلود (10,702.9k)
تورمجازی کتابخانه مرکزی2 دانلود (7,922.5k)
تورمجازی کتابخانه مرکزی1 دانلود (10,077.1k)
تور مجازی ساختمان مرکزی دانلود (8,491.5k)
تور مجازی دانشکده کشاورزی دانلود (9,385.3k)
تور مجازی دانشکده دامپزشکی دانلود (12,446.1k)
تور مجازی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانلود (10,698.6k)
تور مجازی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانلود (13,949.2k)
تورمجازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانلود (17,155.2k)
تور مجازی آزمایشگاه مرکزی دانلود (13,890.8k)