برنامه برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی

کارگاه های آموزشی دانشکده ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه دانشکده علوم زمین دانلود (227.0k)
برنامه دانشکده اقتصاد دانلود (180.6k)
برنامه دانشکده مهندسی- دانلود (361.0k)
برنامه دانشکده علوم آب دانلود (165.8k)