اعضای کمیسیون دائمی هیات امنا

اعضای حقوقی:

1 – جناب آقای دکتر مسعود شمس بخش رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب

2 - جناب آقای دکترغلامحسین خواجه  رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر هیات امنای منطقه جنوب غرب

3- جناب آقای مهندس سعید رضائی نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

4 – جناب آقای دکتر لطف اله خواجه پور رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 - جناب آقای دکتر سید عطاءاله سیادت رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 

6 - جناب آقای دکتر محمد رضا عصاری رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

7 – جناب آقای دکتر  سید منصور سید نژاد رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء ( ص )  بهبهان

8 – جناب آقای دکترابراهیم فرشیدی رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

9 - جناب آقای نوری خواه معاون هزینه ای آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اعضای حقیقی :

1- جناب آقای مهندس فرج ا... خبیر عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب

2 -جناب آقای مهندس محمد رضا شمسائی رئیس محترم سازمان آب و برق خوزستان و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب

3 – جناب آقای دکتر مرتضی مموئی  عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب

4 – جناب آقای دکتر عبد المهدی بخشنده عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب

5 – جناب آقای دکتر مهدی قمشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و  عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای منطقه جنوب غرب